National team

Valeriya Tyuleneva

Valeriya Tyuleneva

Master of Sports
Date of birth 27.09.1997
City Shchuchinsk
Region Akmola
Biography Results